FANDOM


Niklaus Wirth

Niklaus Wirth twórca języka Pascal

Pascal - język programowania, w przeszłości najpopularniejszy stworzony przez Nikalausa Wirtha w 1970.

Przykładowy program Edytuj

Najprostszy formalnie poprawny program (wypisujący tekst):

begin
  writeln('Hello World');
end.

Obliczanie n–tego wyrazu ciągu Fibonacciego:

program fibonacci;
 
var
  i, liczba : word;
  a, b, c : longint;
 
 
begin
  writeln('Podaj ktora liczbe z ciagu Fibonacciego chcesz zobaczyc: ');
  readln(liczba);
  a:=1;
  b:=1;
  if liczba<=2 then writeln('Wynik: ', a) else
  begin
    for i:=3 to liczba do
    begin
      c:=a+b;
      a:=b;
      b:=c;
    end;
    writeln('Wynik: ', c);
  end;
end.

Funkcja obliczająca liczbę w ciągu Fibonacciego metodą rekurencyjną.

function fibonacci(nr:integer):integer;
begin
 if (nr = 1) or (nr = 2) then
  fibonacci :=1
 else
  fibonacci := fibonacci(nr-1) + fibonacci(nr-2);
end;

Oto przykład innego programu napisanego w Pascalu. Wylicza on miejsca zerowe funkcji kwadratowej.

program funkcja;
var delta , x1 , x2 : real;
var a, b, c : real;
begin
  writeln('Podaj wspolczynniki a, b, c trojmianu kwadratowego: ');
  readln(a, b, c);
 
  if a = 0 then
    writeln('TO NIE JEST FUNKCJA KWADRATOWA');
  else
  begin
    delta := (b * b) - (4 * a * c);
    writeln ('Delta = ', delta);
 
    if delta < 0 then
      writeln('BRAK MIEJSC ZEROWYCH FUNKCJI ! (w zbiorze liczb rzeczywistych)')
    else if delta > 0 then
    begin
      x1 := ((- b) - sqrt(delta)) / (2 * a);
      x2 := ((- b) + sqrt(delta)) / (2 * a);
      writeln('X1 = ' , x1);
      writeln('X2 = ' , x2);
    end
    else
    begin
      x1 := (- b) / (2 * a);
      writeln('X1 = ' , x1);
    end;
  end;
end.

Program oblicza silnię dowolnej liczby naturalnej n (w praktyce dowolność ta ograniczona jest zakresem danych typu integer).

program silnia_liczby;
var
  n:integer;
 
function silnia(n:integer):integer;
 begin
  if n=0 then silnia:=1
      else silnia:=n*silnia(n-1);
 end;
 
begin
 writeln('Program oblicza silnie z dowolnej liczby');
 write('Podaj liczbe: ');
 readln(n);
 writeln(n,'!=',silnia(n));
end.

Program sortujący tablicę liczb metodą bąbelkową.

program sortowanie;
const zakres = 99;
var
  Liczby:array [1..zakres] of integer;
  i,j,k,n:integer;
 
procedure czytaj;
 begin
  writeln('Program sortuje dane metoda babelkowa');
  write('Podaj ilosc liczb: '); read(n);
  for i:=1 to n do
   begin
    write('Liczba ',i,' = '); read (Liczby[i]);
   end;
 end;
 
procedure pisz;
 begin
  writeln('Oto posegregowane elementy:');
  for i:=1 to n do
   begin
    write(liczby[i],' ');
   end;
 readln
 end;
 
begin
 czytaj;
 for i:=2 to n do
 for j:=n downto i do
  begin
  if Liczby[j-1] > Liczby[j] then
   begin
    k:=liczby[j-1];
    Liczby[j-1]:=Liczby[j];
    Liczby[j]:=k;
   end;
  end;
 pisz;
 readln
end.
Smallwikipedialogo.png